Tags: hdmi


Alpine Chromebase with HDMI RTC
Adding a Real Time Clock (RTC) to the Aopen Chromebase mini on Alpine.